-- pomiar geometrii koparki górniczej
Celem pomiaru było określenie parametrów geometrycznych ramy podwozia koparki górniczej, oraz określenie parametrów geometrycznych gąsienicowych ram napędowych koparki górniczej, na potrzeby odtworzeniowych prac remontowych. Dokładności wymagane założeniami konstrukcyjnymi musiały spełniać warunki  o dokładnościach mechanicznych wzajemnego pasowania H8. Efektem opracowania był szczegółowy raport stanu geometrii otworów montażowych o wartosciach do 0,1mm. Na podstawie wartości ujawnionych pomiarem, wykonane zostały nowe elementy koparki przy użyciu technik obróbki cyfrowej. Całość procesu montażowego po odtworzeniu elementów konstrukcji przebiegła bez żadnych komplikacji. Poniżej prezentujemy fotografię koparki górniczej, by zobrazować przedmiot pomiarów.

 

-- szkolenie na potrzeby wdrożenia technologii pomiarowej
Szkolenie pracowników norweskiej firmy z zakresu wykorzystania systemów Leica na potrzeby wdrożenia pomiarów do celów projektowania i budowy infrastruktury okrętowej, oraz infrastruktury wydobycia i przesyłu paliw. Vengen Norwegia


 --  pomiar deformacji tworzących i owalności autoklaw
Celem pomiaru było określenie stanu geometrycznego autoklaw (urządzeń wysokociśnieniowych) do produkcji cegły silikatowej. Pomiary wykonywane są okresowo według zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego. Wszystkie parametry określone zostały z powtarzalną dokładnością +/-1mm, potwierdzoną kilkoma niezależnymi metodami pomiaru. Pomiary wykonaliśmy na zlecenie Zakładu Wapienno Piaskowego  należącego do Cegielnie Bydgoskie S.A.

 

 --  pomiar strzałki ugięcia mostu przeładunkowego (rozpiętość mostu 70m)
  (okresowy pomiar zalecony przez nadzór UDT, mający na celu określenie kształtu stalowej konstrukcji kratownicowej w stanie swobodnym, oraz pod obciążeniem roboczym. Wyniki pomiaru przedstawiono ośrodkowi badawczo rozwojowemu w Gliwicach celem analizy i określenia przydatności konstrukcji do dalszej eksploatacji). Pomiary wykonywaliśmy na terenie zakładów chemicznych w Oświęcimiu na zlecenie Synthos Dwory Sp. z o.o.

 

 --  pomiar strzałki ugięcia rury oktagonalnej
( w geodezji rzadkie i nietypowe zlecenie, mające na celu potwierdzenie zgodności produktu z parametrami określonymi przez  producenta. Wymagane dokładności wynikowe to +/-0,1mm). Badanie wykonywaliśmy w siedzibie naszej firmy , wyłącznie przy użyciu atestowanych wskaźników i przyrządów pomiarowych.

 

 --  pomiar ugięcia żelbetowych dźwigarów dachowych
(pełen monitoring, mający na celu przedstawienie w określonych cyklach czasu, ruchów pionowych konstrukcji dachowej  oraz  podparć słupowych)

 

 --  pomiar pionowości komina ceglanego
Pomiar pionowości zabytkowego komina w trudno dostępnym miejscu ze względu na zabudowania infrastruktury zakładowej. Pomiar wykonano na zlecenie "Sklejka - Multi" S.A. Bydgoszcz

 

    

about company

www.mr-geo.pl

www.mr-geo.com.pl

www.geodimeter.com.pl

 Powered by: www.cdx.pl